Ίδρυμα Μ. Στασινόπουλου

Το Ιδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές διοικητικού ή και ευρύτερα δημοσίου δικαίου ή διοικητικής επιστήμης στη Γαλλία. Οι υποτροφίες είναι ετήσιες με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος, σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης του υποτρόφου.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ετησίως, πληρωτέα σε δέκα ίσες μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2009. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με την κατάθεση μιας αίτησης, μια επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού, που συνίσταται σε μια προκαταρκτική γραπτή και προφορική εξέταση της γαλλικής γλώσσας και κατόπιν σε μια γραπτή και προφορική εξέταση του διοικητικού και γενικότερα του δημοσίου δικαίου.

Γραπτή εξέταση την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009, στις 9.30 πμ.

Προφορική εξέταση την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009, στις 5 μ.μ.

Τηλέφωνα: 2103615449, 6932262534.