Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στη Νεοελληνική Φιλολογία – Υποτροφία εις μνήμην Αποστόλου Σαχίνη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

  • Με διαγωνισμό
  • Πτυχίο της οικείας Σχολής
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια: ∆ύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης.