Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για την συμβολή στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της Ελλάδας – Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή

Τομείς σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για την συμβολή στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της Ελλάδας

Προϋποθέσεις:

  • Με επιλογή
  • Πτυχίο της οικείας Σχολής
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια:

∆ύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης.