Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για ομογενείς φοιτητές – Κληρονομιά Αράπογλου Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για ομογενείς φοιτητές της Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ιατρικής και Οδοντιατρικής όλων των αντιστοίχων Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας

  • Καταγωγή, κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη
  • Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε περίπτωση ισοβαθμίας
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με υψηλό βαθμό εισαγωγής στα ΑΕΙ (μόρια)

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.