Υποτροφίες σε παιδιά αγροτών

Labour Inde 1985

Image by laurent.94 via Flickr

Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και μόνο σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων θα δίνονται οι υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ . Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση οι υπότροφοι θα επιλεγούν…
από ειδική επιτροπή που συστήνει ο υπουργός στη βάση των εξής κριτηρίων:

− Εισόδηµα (γονέα) µέχρι 10.000 ευρώ 50 µονάδες.
− Εισόδηµα από 10.001 ευρώ – 15.000 ευρώ 30 µονάδες.
− Εισόδηµα από 15.001 ευρώ − 20.000 ευρώ 20 µονάδες.
− Εισόδηµα πάνω από 20.001 ευρώ 10 µονάδες.

− Για κάθε ένα από τα πρώτα δύο τέκνα οικογένειας 10 µονάδες.
− Για το τρίτο τέκνο 20 µονάδες.
− Για το τέταρτο τέκνο 30 µονάδες και
− για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων 10 µονάδες.

− Παλλινοστούντες Πόντιοι Οµογενείς 30 µονάδες.

– Τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω πενήντα (50) µονάδες.
– Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών µε αναπηρία 67% και άνω τριάντα (30) µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα µε τη σειρά εισαγωγής τους στο Τµήµα της Σχολής µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό Τοµέα, οι πρώτοι 10 µε 30 µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές εισαχθέντες σε Σχολές διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου, οι πρώτοι 10 20 µονάδες.

Η Ειδική Επιτροπή ανακηρύσσει του υποψηφίους υποτρόφους, µε απόλυτη σειρά προτεραιότητας, µε βάση τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου.

ΑΙΤΗΣΗ

Για να νοµιµοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, ταχυδροµικώς και αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή, εντός προθεσµίας που ορίζεται από την ειδική επιτροπή, την αίτηση µε όλα τα κατωτέρω οριζόµενα δικαιολογητικά: Η ηµεροµηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του Ταχυδροµείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο Ταχυδροµείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συµµετοχής, που διατίθενται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης) συµπληρωµένη χωρίς καµία παράλειψη.

– Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθµολογία εισαγωγής για τους πρωτοετείς και αναλυτική βαθµολογία προηγούµενων ετών για τους λοιπούς φοιτητές.

– Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στις περιπτώσεις πολυτέκνων συνοδευόµενο και από επίσηµο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).

Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή για Παλλινοστούντες Ποντίους οµογενείς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τις υποτροφίες είναι οι εξής:

-Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.

– Τέκνα των κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό, Αλιευτικό Τοµέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι και αλιείς κατά κύριο επάγγελµα θεωρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήµατος προέρχεται από γεωργική, κτηνοτροφική, µελισσοκοµική ή αλιευτική εκµετάλλευση. Τα µη φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής, κτηνοτροφικής, µελισσοκοµικής και αλιευτικής εκµετάλλευσης, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήµατά τους που προέρχονται απ’ αυτή είναι ίσα ή µεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήµατά τους.

Τα ως άνω φυσικά ή µη φυσικά πρόσωπα στα τέκνα των οποίων χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαµηλού εισοδήµατος.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 µήνες υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο υπότροφος εξακολουθεί να φοιτά κανονικά. Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων και έχει δικαίωµα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους υποτρόφους χορηγείται εφάπαξ ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Τυχόν επιµέρους ζητήµατα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος των υποτροφιών και δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζονται µε εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής και έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.