Υποτροφίες 2015 για επαγγελματική εμπειρία σε απόφοιτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με MIS 491402 χορηγούνται υποτροφίες σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ για να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους, σε θέσεις που προσφέρουν επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι Υποτροφιών − Ύψος Υποτροφίας

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται από τους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) της Πράξης με MIS 491402 σε αποφοίτους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πράξη): (α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχολών − ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και (γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίοι (i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και (ii) είναι δημότες στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

2. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες, έως 400 € ανά ωφελούμενο (5 € ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480 € ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτηση του σε επιχείρηση.

Επιπλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από τους Φ.Υ. προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 80 ωρών υλοποιούνται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, σε επιχείρηση, η οποία δύναται να βρίσκεται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υποτρόφου.

Συμμετοχή υποψηφίων υποτρόφων

1. Οι φορείς υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος (πράξης) με MIS 491402, ήτοι Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανακοινώνουν την Πρόσκλη− ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στους ιστοτόπους τους και στον κεντρικό ιστότοπο της Πράξης.

2. Η καταχώρηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) που είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του κεντρικού ιστότοπου της πράξης και των ιστοτόπων όλων των φορέων υλοποίησης που αναφέρονται ανωτέρω. Αντίστοιχα, ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) τις διαθέσιμες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (δήλωση ενδιαφέροντος) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το Νόμο 1599/86 και γίνεται με εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
 • Ηλικία
 • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
 • Ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας)
 • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας− Email).
 • Αριθμός − ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του υποψηφίου υποτρόφου για την κατάθεση της υποτροφίας, εφόσον καταστεί υπότροφος. 4. Κάθε αίτηση λαμβάνει μοναδικό κωδικό από το Π.Σ., που αποτελεί την ταυτοποίηση στο αντίστοιχο μητρώο (Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων).

Φορείς παροχής επαγγελματικής εμπειρίας

1. Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φ.Π.Ε.Ε.) ορίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ανάλογα με τον κλάδο της εκπαίδευσής τους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και τέτοιες μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός από:

 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001 − Α΄ 258).
 • Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

2. Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας: Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας στο πρόγραμμα ορίζεται έως 6 μήνες.

Δήλωση θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας

1. Οι δηλώσεις θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας από τους Φ.Π.Ε.Ε. γίνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα εξής στοιχεία:

 • Επωνυμία.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α.
 • Πλήθος Απασχολουμένων στην επιχείρηση.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου εποπτείας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση − Email).
 • Άλλα πεδία που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

3. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων που μπορεί να προσφέρει ο κάθε Φ.Π.Ε.Ε. εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του και συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση μπορεί να δηλώσει θέσεις που να αντιστοιχούν σε ποσοστό του έμμισθου προσωπικού της όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας του έτους 2014 και τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει .

Ειδικότερα: (α) για Φ.Π.Ε.Ε. χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση), μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση, (β) για Φ.Π.Ε.Ε. με 1 έως 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 50% του έμμισθου προσωπικού τους. (γ) για Φ.Π.Ε.Ε. με 10 και άνω εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 1/3 του έμμισθου προσωπικού τους,

Οι Φ.Π.Ε.Ε. δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απόλυση έμμισθου προσωπικού για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν την έναρξη του προγράμματος, ή να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά την διάρκεια υλοποίησής του εκτός εάν τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος απόλυσης.

Κριτήρια – Διαδικασία επιλογής

1. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιλογή τους στο πρόγραμμα και η αντίστοιχη μοριοδότηση έχει ως ακολούθως:

Α. Απαραίτητα κριτήρια για ένταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Α.1. Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ Α.2. Ηλικία (έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησης) Α.3. Δημότες εντός των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Β. Κριτήρια μοριοδότησης για κατάταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Β.1. Βαθμός τίτλου σπουδών. Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Βαθμός πτυχίου Καλώς, 1 μόριο Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς, 3 μόρια Βαθμός πτυχίου Άριστα, 5 μόρια Για τους αποφοίτους ΙΕΚ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό τους για το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής:

Βαθμός θεωρητικού μέρους 10 – 12, 2 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 13 – 16, 3 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 17 – 18, 4 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 19 – 20, 5 μόρια Απόφοιτοι, που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο.

Β.2. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας).

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγ− γεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.

Β.3. Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.

Β.4. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα).

Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Έως 6.150 €, 7 μόρια. Από 6.151 € έως € 10.000 €, 4 μόρια. Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.

2. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Έλεγχος των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων υποτρόφων ως προς την ομάδα κριτηρίων

Α. Ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα με βάση τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρό− φους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος.

β) Για όσους υποψηφίους υποτρόφους πληρούν κατά τον αυτόματο έλεγχο τα κριτήρια της ομάδας Α ακολουθεί μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της ομάδας Β που περιγράφονται ανωτέρω.

Η μοριοδότηση γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρόφους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος.

γ) Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης καταρτίζεται το Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων, το οποίο έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

δ) Αμέσως μετά την κατάρτιση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και στις ιστοσελίδες των Φ.Υ. για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι οι δημοσιοποιούμενοι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων περιλαμβάνουν μόνο τους μοναδικούς κωδικούς αιτήσεως των ενδιαφερομένων, όπως αυτοί έχουν δοθεί από το πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.).

ε) Οι υποψήφιοι συμμετοχής στο πρόγραμμα ενημερώνονται για τη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή/και των Φ.Υ.

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι σε σειρά επιλογής στη διοικητική του περιφέρεια, οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα υποβληθέντα στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία σε ακριβή αντίγραφα στους Φ.Υ. για τον αντίστοιχο έλεγχο εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων.

στ) Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου οι Φ.Υ. προβαίνουν σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και σε επικαιροποίηση κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων και νέας ανάρτησής του, μετά από διαγραφή των υποψηφίων, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος.

ζ) Η επιλογή για την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας γίνεται με ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης του προγράμματος με διαδικασίες ποιοτικών μεθόδων σύζευξης των υποτρόφων με τις θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με βάση την ειδικότητα αποφοίτησής τους και τις ανάγκες υποτρόφων και επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα – Καταβολή υποτροφίας

 1. Η συμμετοχή του υποτρόφου στο πρόγραμμα πιστοποιείται με σύναψη/υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του υποτρόφου και του Φ.Υ. 2. Κάθε υπότροφος που συμμετέχει στο πρόγραμμα (θεωρητικά μαθήματα και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε Φ.Π.Ε.Ε.) δικαιούται να λάβει υποτροφία.
 2. Η καταβολή των υποτροφιών γίνεται από τους Φ.Υ. του προγράμματος με κατάθεση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e−banking) στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε υπότροφος κατά την αίτησή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στον «Οδηγό Εφαρμογής» του προγράμματος.

Διακοπή του προγράμματος

 1. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του υποτρόφου ή της επιχείρησης βάσει τεκμηρίωσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φ.Υ. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η υποτροφία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Οδηγό Εφαρμογής» του προγράμματος.
 2. Η επιχείρηση μετά την αποχώρηση υποτρόφου, εφόσον γίνεται με πρωτοβουλία/ευθύνη του ιδίου, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε συνεννόηση με το Φ.Υ.

Υποχρεώσεις των Φ.Υ. και των Φ.Π.Ε.Ε.

 1. Οι φορείς υλοποίησης (Φ.Υ.) έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  1. Μεριμνούν για τη διασφάλιση άρτιων συνθηκών κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και κατά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο, όπως ορισμό συμβούλου υποστήριξης κατά τη διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε Φ.Π.Ε.Ε.
  2. Μεριμνούν για την αποτελεσματική διασύνδεση υποτρόφου – επιχείρησης βάσει των τυπικών δικαιολογητικών και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
  3. Μεριμνούν για την καταβολή των υποτροφιών.
  4. Διευκολύνουν τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και άλλων ελεγκτικών οργάνων για την υλοποίηση ή/ και την αξιολόγηση του προγράμματος.
 2. Οι Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φ.Π.Ε.Ε.), δηλαδή οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  1. Μεριμνούν για άρτιες συνθήκες κατά τη διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο.
  2. Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του υπότροφου για κάθε θέση υποτροφίας στην επιχείρηση, τα στοιχεία του οποίου τα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
  3. Διευκολύνουν τα στελέχη όλων των αρμοδίων φορέων που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος.
  4. Ενημερώνουν τους Φ.Υ. σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν Φύλλα Αξιολόγησης των Υποτρόφων στο Πληροφοριακό Σύστημα σε συνεργασία με τους Φ.Υ., εφόσον αυτό ζητηθεί.

Υποχρεώσεις των υποτρόφων

 1. Οι υπότροφοι:
  1. Υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να είναι επιμελείς να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτές, το προσωπικό και τη διοίκηση τόσο των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, όσο και των Φ.Π.Ε.Ε. (επιχειρήσεων) στους οποίους θα ενταχθούν για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
  2. Πραγματοποιούν τις προβλεπόμενες ώρες μαθημάτων και καλύπτουν τα προβλεπόμενα στον «Οδηγό Εφαρμογής» κατά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες στους Φ.Π.Ε.Ε.
  3. Συνεργάζονται με τα στελέχη των αρμόδιων φορέων που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση καθώς και την αξιολόγηση του προγράμματος.
 2. Οι Υπότροφοι συμπληρώνουν Φύλλα Αξιολόγησης των επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα και σε συνεργασία με τους Φ.Υ., εφόσον αυτό ζητηθεί.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε κάθε εκδήλωση εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών φορέων θα περιγράφουν τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας και λήψης υποτροφιών σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Μουσείο βρίσκεται κάτω από το Πάρκο της Ειρήνης και πίσω από το εκκρεμές του Φουκώ στην Πανεπιστημιούπολη.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στη Μεγάλη Βρετανία

 

Tρίτη 3/3/2015 ΩΡΑ: 13.00-15.00
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στη Γερμανία

 

Δευτέρα 16/3/2015 ΩΡΑ: 13.00-15.00
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στη Γαλλία

 

Παρασκευή 24/4/2015 ΩΡΑ: 12.30-14.30 
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στις ΗΠΑ

 

Τρίτη 5/5/2015 ΩΡΑ: 13.00-15.00
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες στην Αυστραλία
 • Εργασία στην Αυστραλία

 

Τετάρτη 27/5/2015 ΩΡΑ: 13.00-15.00

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (2610996678-79).

Η  παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Αποτελέσματα χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 26 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικής προκήρυξης, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα χορηγήσει 25 συνολικά υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η επιτροπή αξιολόγησης μεταξύ των εκατοντάδων αιτήσεων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία που επισύναψαν οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Οι νέοι υπότροφοι καθώς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία θα παρακολουθήσουν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών παρατίθεται πιο κάτω.

Το Ίδρυμα ευχαριστεί όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στη διαδικασία του προγράμματος υποτροφιών και εύχεται καλή επιτυχία στους στόχους τους.

Πίνακας Προπτυχιακών Υποτρόφων 2014-15

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ
Τιμόθεος Ανεφάρταλης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομικής
Κυριακούλα Βαβουγυιού Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χημείας
Μαρία Βάιου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ψυχολογίας
Κωνσταντίνος Γκρέζιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χαραλαμπία Δαγκούνα Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βασίλειος Δημακόπουλος Πολυτεχνείο Κρήτης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αγορίτσα Δήμου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Παρασκευή Δόβα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομικής
Καλλιόπη Δούλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής
Νεφέλη Ηλιοπούλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομικής
Αναστασία Θεοδωροπούλου Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Χημικών Μηχανικών
Χριστίνα Κορίζη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγγελική Κουβατσίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αλέξης-Ορφέας Κουρκάκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Δήμητρα Μηλίτση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νικόλαος Ντάλλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολιτικών Μηχανικών
Νίκος Πέτσας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σοφία Πινακούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τιμόθεος Πιστιόλης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομικής
Νικόλαος Ραγάζος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής
Γεράσιμος Σουρβάνος Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής
Λύδια Τζιατζιά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βιολογίας
Παύλος Τουρατζίδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολιτικών Μηχανικών
Δήμητρα Χατζησιμωνιάν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής
Ευδοξία Ψαρρά Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομικής

Ημερίδα: Διεθνή Διάσταση του Erasmus+ στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στις 5 Δεκεμβρίου 2014, το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του Erasmus+ διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης επικεντρωμένη στη διεθνή διάσταση του προγράμματος Erasmus+ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη της Εθνικής Μονάδας που θα αναλύσουν τις πολιτικές και τις δράσεις του προγράμματος, καθώς και Έλληνες καθηγητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης οι οποίοι θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές στο πλαίσιο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ (Erasmus Mundus, Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δραστηριότητες Jean Monnet, κ.ά.).


Πρόγραμμα Ημερίδας


*Για τη συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται συμπλήρωση της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής https://www.eventbrite.com/e/erasmus-registration-14469477597

*Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων και η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εγγραφές μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων

*Για τη συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται συμπλήρωση της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής εώς 02/12/2014.

Φοιτητικό επίδομα – προϋποθέσεις και δικαιολογητικά 2015

Οι δικαιούχοι για το φοιτητικό επίδομα όταν ξεκινήσει η χορήγηση του θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι

α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. Για τους φοιτητές του πρώτου έτους απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι:

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 • είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή
 • οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
 • είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
 • είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.
Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση, και στην αίτηση θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.

α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καλής επίδοσης, θα πρέπει να υποβάλλουν στην οικεία Γραμματεία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2, Παρασκευή 11-1).

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

 • ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων.
 • η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.

β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής (πιστοποιητικό σπουδών), το οποίο χορηγείται από την οικεία Γραμματεία, κατόπιν αιτήσεως.

Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΙΚΥ-ΕΤΕ για μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου (ΜΑΣΤΕΡ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων στο πλαίσιο προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά στη χορήγηση 100 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (ΜΑΣΤΕΡ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας.
Επισημαίνεται ότι ζητήματα ισοβαθμίας επιλύθηκαν με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο το δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα επιλεγέντων, στο Πρόγραμμα χορήγησης 100 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας, Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ, ακαδημαϊκού έτους 2014-15, αναμένεται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σε καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι, την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί Ημερίδα για τους 100 νέους υπότροφους του ΙΚΥ (80 από την Αθήνα και 20 από τη Θεσσαλονίκη), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για την Ημερίδα μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων. Ειδικά για τους 20 υποτρόφους της Θεσσαλονίκης θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες για τη μετάβαση και διαμονή τους στην Αθήνα.

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Υποψηφίων (ΜΑΣΤΕΡ- ΙΚΥ ΕΤΕ)

ΙΕΚ ΔΟΜΗ: Υποτροφίες 750 € σε σπουδαστές και αποφοίτους

To ΙΕΚ ΔΟΜΗ (Αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας προς τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, υιοθέτησε το νέο κανονισμό υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους, (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Read more

Πρόγραμμα Υποτροφιών ACCA

Η PwC Academy ανακοινώνει τον 2ο κύκλο του προγράμματος υποτροφιών για την απόκτηση του ACCA.pwc1

Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανακοινώνει τον δεύτερο (2ο) κύκλο του προγράμματος παροχής έξι (6) πλήρων υποτροφιών για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACCA κατά το έτος 2010.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της PwC εστιάζει στους αριστούχους νέους και επαγγελματίες, παρέχοντάς τους τις ευκαιρίες και την απαραίτητη εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση, προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Το κόστος που καλύπτεται από την υποτροφία είναι εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και των εξετάσεων για το σύνολο των μαθημάτων. Ο επαγγελματικός τίτλος ACCA απονέμεται από το διεθνούς φήμης Βρετανικό Ινστιτούτο “Association of Chartered Certified Accountants” και απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και επαγγελματίες που θέλουν ν’ ακολουθήσουν καριέρα “Νόμιμου ελεγκτή” (Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή), στελέχους οικονομικής διεύθυνσης, προϊσταμένου λογιστηρίου, στελέχους τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών, οικονομικού συμβούλου και σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

* Υψηλή βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου, άνω του 17/20
* Βαθμολογία πτυχίου ΑΕΙ άνω του 7
* Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
* Οικονομική αδυναμία των υποψηφίων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

* Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
* Απολυτήριο Λυκείου
* Τίτλος πρώτου πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
* Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
* Αποδεικτικά στοιχεία εισοδήματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως και 30 Ιουνίου 2009. Θα ακολουθήσει συνέντευξη επιλεγμένων υποψηφίων και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κυρίτσης Κωνσταντίνος, Head of PwC Academy

Σημειώσεις:
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: PwC Academy, Ζαλοκώστα 42, Χαλάνδρι, με την ένδειξη «Για Υποτροφίες PwC Academy».

Σχετικό link