Υποτροφίες 2015 για επαγγελματική εμπειρία σε απόφοιτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με MIS 491402 χορηγούνται υποτροφίες σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ για να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε κλάδους σχετικούς με την εκπαίδευσή τους, σε θέσεις που προσφέρουν επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι Υποτροφιών − Ύψος Υποτροφίας

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται από τους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) της Πράξης με MIS 491402 σε αποφοίτους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πράξη): (α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (β) Επαγγελματικών Σχολών − ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και (γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίοι (i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και (ii) είναι δημότες στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

2. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται για τα θεωρητικά μαθήματα, διάρκειας 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες, έως 400 € ανά ωφελούμενο (5 € ανά ώρα) και για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στα 480 € ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την τοποθέτηση του σε επιχείρηση.

Επιπλέον των ανωτέρω ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από τους Φ.Υ. προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 80 ωρών υλοποιούνται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, σε επιχείρηση, η οποία δύναται να βρίσκεται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του υποτρόφου.

Συμμετοχή υποψηφίων υποτρόφων

1. Οι φορείς υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος (πράξης) με MIS 491402, ήτοι Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ), Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανακοινώνουν την Πρόσκλη− ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στους ιστοτόπους τους και στον κεντρικό ιστότοπο της Πράξης.

2. Η καταχώρηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) που είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πύλης, η οποία κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του κεντρικού ιστότοπου της πράξης και των ιστοτόπων όλων των φορέων υλοποίησης που αναφέρονται ανωτέρω. Αντίστοιχα, ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) τις διαθέσιμες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (δήλωση ενδιαφέροντος) υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το Νόμο 1599/86 και γίνεται με εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
 • Ηλικία
 • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
 • Ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας)
 • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας− Email).
 • Αριθμός − ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του υποψηφίου υποτρόφου για την κατάθεση της υποτροφίας, εφόσον καταστεί υπότροφος. 4. Κάθε αίτηση λαμβάνει μοναδικό κωδικό από το Π.Σ., που αποτελεί την ταυτοποίηση στο αντίστοιχο μητρώο (Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων).

Φορείς παροχής επαγγελματικής εμπειρίας

1. Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φ.Π.Ε.Ε.) ορίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ανάλογα με τον κλάδο της εκπαίδευσής τους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και τέτοιες μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός από:

 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001 − Α΄ 258).
 • Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

2. Διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας: Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας στο πρόγραμμα ορίζεται έως 6 μήνες.

Δήλωση θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας

1. Οι δηλώσεις θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας από τους Φ.Π.Ε.Ε. γίνονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα εξής στοιχεία:

 • Επωνυμία.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α.
 • Πλήθος Απασχολουμένων στην επιχείρηση.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου εποπτείας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση − Email).
 • Άλλα πεδία που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

3. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων που μπορεί να προσφέρει ο κάθε Φ.Π.Ε.Ε. εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του και συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση μπορεί να δηλώσει θέσεις που να αντιστοιχούν σε ποσοστό του έμμισθου προσωπικού της όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας του έτους 2014 και τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει .

Ειδικότερα: (α) για Φ.Π.Ε.Ε. χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση), μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση, (β) για Φ.Π.Ε.Ε. με 1 έως 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 50% του έμμισθου προσωπικού τους. (γ) για Φ.Π.Ε.Ε. με 10 και άνω εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 1/3 του έμμισθου προσωπικού τους,

Οι Φ.Π.Ε.Ε. δεν θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε απόλυση έμμισθου προσωπικού για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν την έναρξη του προγράμματος, ή να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά την διάρκεια υλοποίησής του εκτός εάν τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος απόλυσης.

Κριτήρια – Διαδικασία επιλογής

1. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιλογή τους στο πρόγραμμα και η αντίστοιχη μοριοδότηση έχει ως ακολούθως:

Α. Απαραίτητα κριτήρια για ένταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Α.1. Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ Α.2. Ηλικία (έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησης) Α.3. Δημότες εντός των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Β. Κριτήρια μοριοδότησης για κατάταξη στον πίνακα υποψηφίων υποτρόφων:

Β.1. Βαθμός τίτλου σπουδών. Για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Βαθμός πτυχίου Καλώς, 1 μόριο Βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς, 3 μόρια Βαθμός πτυχίου Άριστα, 5 μόρια Για τους αποφοίτους ΙΕΚ αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό τους για το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής:

Βαθμός θεωρητικού μέρους 10 – 12, 2 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 13 – 16, 3 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 17 – 18, 4 μόρια Βαθμός θεωρητικού μέρους 19 – 20, 5 μόρια Απόφοιτοι, που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο.

Β.2. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας).

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγ− γεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.

Β.3. Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.

Β.4. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα).

Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής: Έως 6.150 €, 7 μόρια. Από 6.151 € έως € 10.000 €, 4 μόρια. Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.

2. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Έλεγχος των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων υποτρόφων ως προς την ομάδα κριτηρίων

Α. Ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα με βάση τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρό− φους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος.

β) Για όσους υποψηφίους υποτρόφους πληρούν κατά τον αυτόματο έλεγχο τα κριτήρια της ομάδας Α ακολουθεί μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της ομάδας Β που περιγράφονται ανωτέρω.

Η μοριοδότηση γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε αυτό με ευθύνη του κάθε υποψηφίου.

Τα στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους υποτρόφους μετά την επιλογή τους στους Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) του προγράμματος.

γ) Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης καταρτίζεται το Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων, το οποίο έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

δ) Αμέσως μετά την κατάρτιση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και στις ιστοσελίδες των Φ.Υ. για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι οι δημοσιοποιούμενοι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων περιλαμβάνουν μόνο τους μοναδικούς κωδικούς αιτήσεως των ενδιαφερομένων, όπως αυτοί έχουν δοθεί από το πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.).

ε) Οι υποψήφιοι συμμετοχής στο πρόγραμμα ενημερώνονται για τη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή/και των Φ.Υ.

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι σε σειρά επιλογής στη διοικητική του περιφέρεια, οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα υποβληθέντα στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία σε ακριβή αντίγραφα στους Φ.Υ. για τον αντίστοιχο έλεγχο εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων.

στ) Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου οι Φ.Υ. προβαίνουν σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και σε επικαιροποίηση κατάταξης του Μητρώου Υποψηφίων Υποτρόφων και νέας ανάρτησής του, μετά από διαγραφή των υποψηφίων, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος.

ζ) Η επιλογή για την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας γίνεται με ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης του προγράμματος με διαδικασίες ποιοτικών μεθόδων σύζευξης των υποτρόφων με τις θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με βάση την ειδικότητα αποφοίτησής τους και τις ανάγκες υποτρόφων και επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα – Καταβολή υποτροφίας

 1. Η συμμετοχή του υποτρόφου στο πρόγραμμα πιστοποιείται με σύναψη/υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του υποτρόφου και του Φ.Υ. 2. Κάθε υπότροφος που συμμετέχει στο πρόγραμμα (θεωρητικά μαθήματα και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε Φ.Π.Ε.Ε.) δικαιούται να λάβει υποτροφία.
 2. Η καταβολή των υποτροφιών γίνεται από τους Φ.Υ. του προγράμματος με κατάθεση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e−banking) στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε υπότροφος κατά την αίτησή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στον «Οδηγό Εφαρμογής» του προγράμματος.

Διακοπή του προγράμματος

 1. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του υποτρόφου ή της επιχείρησης βάσει τεκμηρίωσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα από το Φ.Υ. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η υποτροφία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Οδηγό Εφαρμογής» του προγράμματος.
 2. Η επιχείρηση μετά την αποχώρηση υποτρόφου, εφόσον γίνεται με πρωτοβουλία/ευθύνη του ιδίου, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε συνεννόηση με το Φ.Υ.

Υποχρεώσεις των Φ.Υ. και των Φ.Π.Ε.Ε.

 1. Οι φορείς υλοποίησης (Φ.Υ.) έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  1. Μεριμνούν για τη διασφάλιση άρτιων συνθηκών κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και κατά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο, όπως ορισμό συμβούλου υποστήριξης κατά τη διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε Φ.Π.Ε.Ε.
  2. Μεριμνούν για την αποτελεσματική διασύνδεση υποτρόφου – επιχείρησης βάσει των τυπικών δικαιολογητικών και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
  3. Μεριμνούν για την καταβολή των υποτροφιών.
  4. Διευκολύνουν τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και άλλων ελεγκτικών οργάνων για την υλοποίηση ή/ και την αξιολόγηση του προγράμματος.
 2. Οι Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φ.Π.Ε.Ε.), δηλαδή οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
  1. Μεριμνούν για άρτιες συνθήκες κατά τη διάρκεια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο.
  2. Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του υπότροφου για κάθε θέση υποτροφίας στην επιχείρηση, τα στοιχεία του οποίου τα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
  3. Διευκολύνουν τα στελέχη όλων των αρμοδίων φορέων που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος.
  4. Ενημερώνουν τους Φ.Υ. σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν Φύλλα Αξιολόγησης των Υποτρόφων στο Πληροφοριακό Σύστημα σε συνεργασία με τους Φ.Υ., εφόσον αυτό ζητηθεί.

Υποχρεώσεις των υποτρόφων

 1. Οι υπότροφοι:
  1. Υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να είναι επιμελείς να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτές, το προσωπικό και τη διοίκηση τόσο των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, όσο και των Φ.Π.Ε.Ε. (επιχειρήσεων) στους οποίους θα ενταχθούν για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
  2. Πραγματοποιούν τις προβλεπόμενες ώρες μαθημάτων και καλύπτουν τα προβλεπόμενα στον «Οδηγό Εφαρμογής» κατά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες στους Φ.Π.Ε.Ε.
  3. Συνεργάζονται με τα στελέχη των αρμόδιων φορέων που πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με την υλοποίηση καθώς και την αξιολόγηση του προγράμματος.
 2. Οι Υπότροφοι συμπληρώνουν Φύλλα Αξιολόγησης των επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα και σε συνεργασία με τους Φ.Υ., εφόσον αυτό ζητηθεί.

Προπτυχιακές Υποτροφίες – Ίδρυμα Σαμούρκα, 2015-2016

Το Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει:

 1. Τη χορήγηση 3 υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα, μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2015 από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές Τάξεις (με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”) ελληνικού νησιού, το οποίο απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευαίας απογραφής του 2011.
 2. Τη χορήγηση τριών (3) χρηματικών βραβείων ποσού εκάστου εξ αυτών 1.000 ευρώ σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το έτος 2014.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 7488703.

Καταληκτική Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Αγαθοεργίες Σχολαρίου Δωροθέου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές κατά προτίμηση όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και μεταξύ αυτών κατά προτίμηση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και όλων των υπολοίπων ΑΕΙ της χώρας

 • Καταγωγή από τη Βενδίστη του Νομού Τρικάλων (Αμάραντο)
 • Άποροι ή ορφανοί φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής – Κληρονομιά Παΐζη Γερασίμου και Κάθλην

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής – Κληρονομιά Μωραΐτου Βασιλικής

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής – Κληρονομιά Ατσαρού Πηνελόπης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Άποροι φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για ομογενείς φοιτητές – Κληρονομιά Αράπογλου Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για ομογενείς φοιτητές της Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ιατρικής και Οδοντιατρικής όλων των αντιστοίχων Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας

 • Καταγωγή, κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη
 • Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε περίπτωση ισοβαθμίας
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με υψηλό βαθμό εισαγωγής στα ΑΕΙ (μόρια)

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δωρεά Αβράσογλου Μαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακές Υποτροφίες του Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του.

Οι υπότροφοι συμμετέχουν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος, σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων, σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδών (υπεύθυνη κ. Ελένη Χρυσοβελίδου, τηλ. 2310 – 996771)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr

Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ – Kληροδότημα Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη

Τομείς σπουδών

– Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπ/σης Παν/κού Τομέα της χώρας.

– Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό σε πτυχιούχους Ανωτάτης Εκπ/σης Παν/κού Τομέα της χώρας.

Προϋποθέσεις:

– Καταγωγή από την Πελοπόννησο

– Κατά προτεραιότητα φοιτητές και πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών

– Επιλογή με διαγωνισμό (προπτυχιακές σπουδές)

– Επιλογή χωρίς διαγωνισμό ( μεταπτυχιακές σπουδές)

Διάρκεια:

– Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους (προπτυχιακές)

– Μέχρι δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης ( μεταπτυχιακές)


Πληροφορίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνα:210.3442354
210.3443229