Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες στη μνήμη του “ΣΤΑΜΑΤΗ Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ”, Ίδρυμα Μποδοσάκη (2015-2016)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη για 8η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016 τέσσερεις μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

 1. Ενεργειακή Τεχνολογία
 2. Τεχνολογία και Μηχανική του Περιβάλλοντος
 3. Ανοσοβιολογία
 4. Αναγεννητική Ιατρική
 5. Γενετική
 6. Γονιδιωματική Υπολογιστική
 7. Καρκινογένεση
 8. Νευροεπιστήμες
 9. Φαρμακολογία

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:

 • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα
 • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο Εξωτερικό

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13/02/2015

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.bodossaki.gr

Υποτροφία ύψους 400 ευρώ το μήνα για πρωτοετείς φοιτητές

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τα 20.000 μόρια ή τα 22.000 μόρια ή τα 24.000 μόρια, σύμφωνα με την βαθμολογική κλίμακα της εκάστοτε Σχολής.

Επισημαίνεται ότι, ο πρώτος των πρώτων δεν θα πρέπει συγκεντρώσει βαθμολογία κατώτερη των 18.500 μορίων με άριστα τα 20.000 μόρια, των 19.000 μορίων με άριστα τα 22.000 μόρια και των 21.000 με άριστα τα 24.000 μόρια, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής.

Επίσης, τονίζεται ότι μόνο ένας υποψήφιος από κάθε Τμήμα έχει δικαίωμα να λάβει υποτροφία.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Οι υποψήφιοι θα φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειάς τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί για σπουδές σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος.

Για συνέχιση της υποτροφίας και τα τέσσερα χρόνια οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προαχθεί στο επόμενο έτος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0−10 σε μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε να λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. (ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) για σπουδές πρώτου κύκλου.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εργάζονται κατά την τετραετή περίοδο της φοίτησής τους.

Οι αιτούντες πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν μηδενικό ατομικό εισόδημα και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

Το Ι.Κ.Υ. ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας της παρούσης παραγράφου, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, αφού ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

 • όσοι κατέχουν ήδη πανεπιστημιακό πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
 • όσοι παρακολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης,
 • όσοι τυγχάνουν άλλης υποτροφίας,
 • όσοι ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως την 20η Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Οκτωβρίου. Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί παράταση υποβολής, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στα Τμήματα των Σχολών των Πανεπιστημίων. Η πιθανότητα παράτασης θα εξετασθεί από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σπουδών από το Πανεπιστήμιο.
 • Βεβαίωση επικυρωμένη από την Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, στην οποία θα δηλώνεται η σειρά κατάταξης κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειάς του.
 • Έντυπο Ε9 από τη φορολογική δήλωση το οποίο να περιγράφει την ακίνητη περιουσία του ιδίου και της οικογένειας του και πιστοποιεί τον κύριο τόπο κατοικίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/86, ότι:
  • όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή,
  • δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για πραγματοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών,
  • δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν, ούτε λαμβάνει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τη φοίτηση στο πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο του οποίου αιτείται την υποτροφία.

Σημειώνεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών καθώς και η Αίτηση, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα www.iky.gr.

30 Υποτροφίες για Master, Πανεπιστήμιο Twente, Ολλανδία (2015)

Περίπου 30 υποτροφίες χορηγούνται για ένα έτος του μεταπτυχιακoyπρογράμματος. Οι υποτροφίες έχουν αξία € 6.000 – € 25.000 για ένα έτος. Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα είναι για σπουδές δύο ετών, οι μαθητές μπορούν να λάβουν επιπλέον UTS ενός ποσού ίσου με εκείνο του πρώτου έτους για να καλύψουν τα έξοδα του δεύτερου έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση για αγγλική γλωσσική εξέταση Ακαδημαϊκό IELTS 6,5 (ή TOEFL iBT 90) και ένα επιπλέον 6,0 (TOEFL iBT 20) στην δεξιότητα ομιλίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για τα παρακάτω προγράμματα:

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Φυσική, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Διαχείρισης, Επικοινωνίας Σπουδών, Πληροφορικής, Διαχείρισης Έργων και Μηχανικού, Εκπαιδευτική Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Embedded Συστήματα, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Επιστήμες Υγείας, Human Media Αλληλεπίδραση, Engineering Industrial Design, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μηχανολόγων Μηχανικών, νανοτεχνολογία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας, της Δημόσιας Διοίκησης, Επιστημών Αγωγής και Επικοινωνίας, Βιώσιμη Ενεργειακή Τεχνολογία , Συστημάτων και Ελέγχου και Τηλεματικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Δεκεμβρίου, 2014

Περισσότερες πληροφορίες:
http://scholarship-positions.com

Προκήρυξη Υποτροφιών Χατζόπουλου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια) ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος  «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα που α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία, και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη

Ειδικότερα οι τρεις (3) υποτροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με τους όρους των διαθηκών των διαθετών: «Οι υποτροφίες να χορηγούνται στο όνομα “Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου” σε άπορους σπουδαστές ή σπουδάστριες – κατά προτίμηση (ομογενείς) από την Κωνσταντινούπολη – για σπουδές σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της Ελλάδας».

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών , σύμφωνα
με το άρθρο 33 του Κ.Δ.18/1941, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία. Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δε θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
 • Θα προτιμώνται οι υποψήφιοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Από αυτούς θα προηγούνται εκείνοι των οποίων και οι δύο γονείς ή παππούδες κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη και σε ίσους όρους, όσοι έχουν καλύτερη επίδοση στις σπουδές τους. Αν και πάλι βρεθούν υποψήφιοι με ίσους όρους, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τυχόν διευκρινίσεις καθώς και η προκήρυξη μαζί με τα έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ.

ΤΗΛ. 210-3726357, 210-3726358, 210-3726360, FAX:210-3312759 Αθήνα,3-10-2014

Η Γενική Διευθύντρια του Ι.Κ.Υ.
Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη

Υποτροφία 2014/2015 για το Erasmus Mundus DREAM Project

Γενικά κριτήρια για όλους τους τύπους κινητικότητας:

 • Να είναι υπήκοος ενός από τις επιλέξιμες χώρες ACP?
 • Να μην έχει διαμείνει ούτε ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, εργασία, κ.λπ.) για περισσότερους από 12 συνολικά μήνες κατά την τελευταία πενταετία σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες της Ευρώπης κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους
 • Δεν έχουν επωφεληθεί στο παρελθόν από μια υποτροφία Erasmus Mundus για το ίδιο είδος της κινητικότητας?
 • Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας από τα μαθήματα ή μία από τις γλώσσες που ομιλούνται στις χώρες φιλοξενίας?
 • Σέβεται τις ειδικές και πρόσθετα κριτήρια που ισχύουν για κάθε τύπο κινητικότητας (μάστερ, διδακτορικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό).

Τι καλύπτει;

Για Υποψήφιοι ACP:

 • Master: μηνιαία υποτροφία 1.000 €
 • Διδακτορικό: ΜΗΝΙΑΙΑ υποτροφία 1.500 € .
 • Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό: 2.500 € υποτροφία.
 • Υποψήφιες χώρες της ΕΕ: Για Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό-2.500 € υποτροφία

Κάθε επιλεγμένος αιτών θα επωφεληθεί επίσης από αεροπορικά εισιτήρια για λόγους υγεία;, ατυχημάτων και ταξιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου κινητικότητας.

Κριτήρια επιλογής: Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα, την εμπειρία, το κίνητρο και το σχέδιο εργασίας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση: Η λειτουργία της εφαρμογής είναι σε απευθείας σύνδεση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου, 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Microsoft EMEA Scholarship in Algorithms for Massive Data Analysis

Microsoft Research υποτροφία είναι διαθέσιμη για τη μελέτη αλγορίθμων για μαζική ανάλυση των δεδομένων, οδηγώντας σε ένα διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών.

Η υποτροφία θα υποστηρίξει τα δίδακτρα και με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Warwick, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Graham Cormode και του Dr. Milan Vojnovic της Microsoft Research. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών Microsoft PhD αναγνωρίζει και υποστηρίζει τους φοιτητές οι οποίοι δείχνουν την δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιστήμη και την πληροφορική.

Κάθε υποτροφία Microsoft αποτελείται από μια ετήσια υποτροφία για μέχρι ένα μέγιστο διάστημα τριών ετών.

Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους, οι μελετητές καλούνται στο Microsoft Research στο Cambridge για ένα ετήσιο Θερινό Σχολείο, που περιλαμβάνει μια σειρά από ομιλίες, ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και συνεδρίες, οι οποίες παρέχουν στους μελετητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ερευνητές της Microsoft και μια σειρά ακαδημαϊκούς.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Microsoft Research.

Από τους υποψηφίους απαιτείται πτυχίο first-class Honours degree ή ισοδύναμο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Μαθηματικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εμπειρία στον προγραμματισμό. Η γνώση των αλγορίθμων, γραμμική άλγεβρα, θεωρία γραφημάτων και πιθανοτήτων είναι απαραίτητη. Ένα πτυχίο Masters είναι επιθυμητό.

Πριν απονεμηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος πρέπει να υποβληθεί στην επίσημη διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο του Warwick, και να εγκριθεί από τη Microsoft Research. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα για τους φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι δυνατό για να υποστηρίξει τους φοιτητές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Graham Cormode ή Milan Vojnovic απ’ευθείας με ένα βιογραφικό σημείωμα και περιγράφοντας την εμπειρία σας σχετικά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31η Ιανουαρίου 2015

Κατεβάστε αυτό το Call ως PDF

PhD υποτροφία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης EuroChallenge

PhD Υποτροφία στο πλαίσιο του έργου EuroChallenge στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης καλεί να υποβληθούν αιτήσεις για υποτροφία διδακτορικού στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «EuroChallenge», που χρηματοδοτείται από το 2016 Πρόγραμμα Αριστείας του Πανεπιστημίου για Διεπιστημονικής Έρευνας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 1η Νοεμβρίου, 2014.

Το διδακτορικό πρόγραμμα κατάρτισης

Ο επιτυχής υποψήφιος διδάκτορας θα είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα της γενικής διδακτορικού προγράμματος κατάρτισης Πολιτικών Επιστημών. Το γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος παρέχει στους φοιτητές διδακτορικού ένα γενικό σύνολο των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της έρευνας και την καριέρα τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα και μια σειρά ερευνητικών και διδακτικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα, μαθήματα PhD, και τη διδασκαλία και άλλες μορφές διάδοσης της γνώσης.

Αναμένεται ότι όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές θα αναλάβουν ερευνητική επίσκεψη σε ένα άλλο σχετικό ερευνητικό ίδρυμα, καθώς και θα αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα.

Για όλες τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις, παρακαλούμε δείτε:
http://polsci.ku.dk/uddannelser/phd/bilag/Statute_May_2014.pdf

Περισσότερες πληροφορίες

Αναπληρωτής Καθηγητής Rebecca Adler-Nissen ([email protected]) ή τον καθηγητή Ben Rosamond ([email protected]) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PhD και τη διαδικασία εφαρμογής συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο της Κοπεγχάγης Graduate School of Social Sciences http://samf.ku.dk/phd-skolen/english/

Εφαρμογές

Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις από όλους τους ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα και την ιθαγένεια.

Για να απονεμηθεί διδακτορικό υποτροφιών ο αιτών πρέπει να εγγραφεί ως υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, βλέπε οι κανόνες της υπουργικής Δανίας διάταγμα αριθ 1039 της 27ης Αυγούστου 2013.

Θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Κοπεγχάγης Graduate School of Social Sciences http://samf.ku.dk/phd-skolen/english/ (στα αγγλικά) και http://samf.ku.dk / phd-skolen (στη δανική γλώσσα).

Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία λήξης ή με κανονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη.

ιστοσελίδα: http://samf.ku.dk/phd-skolen/english/applicants/application/current_advertisement/ (στα αγγλικά)

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασικής Οικονομίας, Ανάλυση Κινδύνων και Προγραμματισμού

Ο πρόεδρος της Δασικής Οικονομίας και Σχεδιασμού του Albert-Ludwig Πανεπιστημίου του Freiburg στην Γερμανία (Καθηγητής Δρ Marc Hanewinkel) αναζητούν:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασική Οικονομία, Ανάλυση Κινδύνων και Σχεδιασμού.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, αμείβονται με βάση το καθεστώς κρατικών μισθών TV-L E13 και περιορίζεται σε μια περίοδο πέντε ετών. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

 1. την οικονομία της πολυλειτουργικής δασοκομίας
 2. δασική οικονομία και την παγκόσμια αλλαγή
 3. την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο της διαχείρισης των δασών
 4. δασικός σχεδιασμός / στρατηγικού σχεδιασμού

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ife.uni-freiburg.de

Ερωτήσεις προς: Roderich von Detten +49 (0) 761 2033686, [email protected] ή Marc Hanewinkel – [email protected]

Αποστολή αιτήσεων μέχρι την 1η Νοεμβρίου μέσω e-mail στο [email protected]

Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρεις υποψήφιους διδάκτορες:

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ NILES
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2014

MIA ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΗΣ-COVISCO
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2014

MIA ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΘΑΛΗΣ-3D-SET»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09/10/2014

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση 2014-15

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσια Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας μετά από τη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου 2014.
 • Το τμήμα στο οποίο εγγράφονται είναι σε άλλο τόπο από τον τόπο του εκπαιδευτηρίου μέσης εκπαίδευσης που αποφοίτησαν και του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς τους.
 • Έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό πρόσβασης στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαπέντε (15,00) χωρίς τα ειδικά μαθήματα..
 • Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2014 δεν ξεπερνά το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€).
 • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα.

Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δε θα αξιολογηθούν. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα υποβληθέντα στοιχεία τροποποιηθεί (π.χ. μετεγγραφή, αλλαγή μόνιμου τόπου κατοικίας οικογένειας υποψηφίου κ.λπ.), το Ίδρυμα θα εξετάσει εκ νέου την αίτηση και έχει τη δυνατότητα διακοπής της υποτροφίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά διαμορφωμένου συστήματος στη διεύθυνση www.latsis-scholarships.gr.

Στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να ψηφιοποιήσουν και να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.
 • Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
 • Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί.
 • Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φορολογίας Εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2014 και 2013 των γονέων τους ή και τα προσωπικά τους εφόσον υπάρχουν.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι υποψήφιοι που θα έχουν προηγηθεί με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσουν στις τελικές λίστες επιλογής, θα ειδοποιηθούν και θα έχουν μια εβδομάδα ώστε να στείλουν ταχυδρομικά στο Ίδρυμα πρόσθετα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη προβλημάτων υγείας ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν τεκμηριώσουν με επίσημα έγγραφα από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, όσα δηλώνουν στην αίτησή τους, θα αποκλειστούν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για όλα τα έτη σπουδών που ορίζει ο κανονισμός σπουδών εκάστοτε τμήματος και δε θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200€) ετησίως. Οι Υπότροφοι για να ανανεώσουν την υποτροφία τους την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, πρέπει να έχουν συγκεντρώσει ετήσιο μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από οχτώ (8) και να χρωστούν έως τρία (3) μαθήματα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τέλη Νοεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις: τηλέφωνο 2106282216 (Δευτέρα-Πέμπτη 10.00-16.00) και Email [email protected]