Άρθρα

Δωρεά Ray Ritten

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε αριστεύσαντες φοιτητές των τμημάτων της Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

  • Καταγωγή από τον Ν.Αρκαδίας
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητε΄ς με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Απόφοιτοι λυκείων Ν.Αρκαδίας

Διάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτροφιών

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Δωρεά Νικολαΐδη Πάικου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο Φιλοσοφικών Σχολών (κλάδοι Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής) των Πανεπιστημίων της χώρας

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου
  • Καταγωγή από το Ν.Αρκαδίας
  • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης