Άρθρα

Δωρεά Ζάρρα Ιωάννη (Ίδρυμα Τύρναβος)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού Πολυτεχνείου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης