Άρθρα

Κληροδότημα Λαμπαδάριου Δημητρίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Γεωδαισίας

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού Πολυτεχνείου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης